آزمایشگاه ها

 آزمایشگاه عصاره گیری و اسانس گیری از گیاهان دارویی

 

 آزمایشگاه کشت سلول

 

 آزمایشگاه HPLC

 

 آزمایشگاه GC

 

 آزمایشگاه اتمیک ابزربشن

 

 آزمایشگاه سنجش پروتئین و آنزیم

 

 آزمایشگاه فلوریمتری و ایمونومتری