اعضاء هیئت علمی همکار

 

 

نام و نام خانوادگی : ناصر عباسی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی و تکمیلی سم شناسی دارویی

رشته تحصيلي : فارماکولوژی 
رتبه دانشگاهی : دانشیار

رزومه(سایت علم سنجی)
پست الکترونیک:

abbasi-n@medilam.ac.ir

شماره تماس: 08432223081

نام و نام خانوادگی: دکتر اردشیر معیری

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی(PhD)

رشته تحصيلی: آناتومی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه(سایت علم سنجی)

ایمیل:

شماره تماس: 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا ولی زاده

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی(PhD)

رشته تحصيلی: روانپزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

رزومه(سایت علم سنجی)

ایمیل:

شماره تماس: 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود بهمنی

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی(PhD)

رشته تحصيلی: علوم دارویی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

سایت علم سنجی

شماره تماس: 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر حوری قانعی الوار

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی(PhD)

رشته تحصيلی: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

سایت علم سنجی

شماره تماس: 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر الهه کریمی

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی(PhD)

رشته تحصيلی: شیمی تجزیه

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

سایت علم سنجی

شماره تماس: 

                                                                                                                       

 

 

دکتر محمدرضا کفاشیان

استادیار فیزیولوژی

رزومه(سایت علم سنجی)

 

 

                            

دکتر رضا اسدزاده

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

 

 

    

دکتر زهرا خلیقی

متخصص پزشکی قانونی

رزومه(سایت علم سنجی)

 

 

                        

دکتر معصومه شفیعی

متخصص فارماکولوژی

 

 

                     

دکتر فریبرز کیهان فر

متخصص فارماکولوژی

 

 

                         

دکتر سلطان احمد ابراهیمی

متخصص فارماکولوژی

 

  

دکتر مازیار محمد اخوان

متخصص فارماکولوژی

 

 

 

دکتر شهرام محمدپور

استادیار آناتومی

 

 

دکتر محمدرضا حافظی احمدی

متخصص پاتولوژی

 

 

دکتر اسد میرزایی

دكتري انگل شناسي

 

 

 
دکتر راضی ناصری فر دکتری
انگل شناسی

 

 

 

دکتر محمد مهدی زنگنه

دانشجو دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی

دکتر اکرم زنگنه

دانشجوی دکتری تخصصی ایمنی شناسی