نام و نام خانوادگی : ناصر عباسی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی و تکمیلی سم شناسی دارویی

رشته تحصيلي : فارماکولوژی 
رتبه دانشگاهی : دانشیار

لینک سامانه علم سنجی

رزومه
پست الکترونیک:

abbasi-n@medilam.ac.ir

شماره تماس: 08432223081