شورای پژوهشی مرکز

حشمت اله نورمرادی

دانشیار مهندسی بهداشت محیط

گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

لینک علم سنجی

یست الکترونیک:

 ilam_nourmoradi@yahoo.com

شماره تماس: 08412235733

ناصر عباسی

دانشیار داروشناسی (فارماکولوژی)

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

رزومه(سایت علم سنجی)
پست الکترونیک:

abbasi-n@medilam.ac.ir

شماره تماس: 08432223081

حوری قانعی ­الوار

استادیار بیوشیمی بالینی

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه (سایت علم سنجی)

پست الکترونیک:

ghaneihori@yahoo.com

شماره تماس:08432223081

الهه کریمی

استادیار شیمی تجزیه

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه (سایت علم سنجی)

پست الکترونیک:

karimi_e@medilam.ac.ir

شماره تماس: 08432223081

غلام بساطی

استاد بیوشیمی بالینی

گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه (سایت علم سنجی)

پست الکترونیک:

basati_gh@medilam.ac.ir

شماره تماس: 09183450012

شهرام محمدپور

استادیار علوم تشریحی

گروه آناتومی و تشریح، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه (سایت علم سنجی)

پست الکترونیک:

 shahram911m@gmail.com

شماره تماس: 08422223081

زهرا خلیقی

استادیار پزشکی قانونی

گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه (سایت علم سنجی)

پست الکترونیک: 

zahrakhalighi@yahoo.com

شماره تماس: 08433338428

عباس ملکی

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

استادیار باکتری شناسی پزشکی

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه (سایت علم سنجی)

پست الکترونیک:

maleki_a@medilam.ac.ir

شماره تماس: 09187419801

مریم ملکی

استادیار فیزیولوژی

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه

سایت علم سنجی

خیرالله اسدالهی

استاد اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات آسیب‌های روانی و اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه

سایت علم سنجی

زهرا نوری مطلق ­الوار

استادیار مهندسی بهداشت محیط

مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه

سایت علم سنجی

محمود بهمنی

استادیار علوم دارویی (پژوهش‌محور)

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه

سایت علم سنجی

شاهین شهبازی

دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

گروه گوارش، دانشکده پزشکی

بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه

سایت علم سنجی

پرویز کریمی

دانشیار کودکان

گروه کودکان، دانشکده پزشکی

بیمارستان امام خمینی (ره)

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه

سایت علم سنجی

محمد رضا حافظی احمدی

دانشیار آسیب شناسی

گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه

سایت علم سنجی

 

رضا نجفی

استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)

گروه کودکان، دانشکده پزشکی

بیمارستان امام خمینی (ره)

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

رزومه

سایت علم سنجی