اولویت های پژوهشی

  • انجام تحقیقات بنیادی جهت تولید علم در زمینه گیاهان دارویی

 

  • انجام پژوهش های کاربردی جهت ارتقاء نظام دارویی کشور

 

  • تربیت محققین توانمند در زمینه گیاهان دارویی

 

  •  ارتباط با صنایع تهیه و توزیع فراورده های گیاهان دارویی جهت برآورده ساختن نیازهای تحقیقاتی آنها

 

  • افزایش بهره مندی از بستر مناسب تنوع پوشش گیاهی کشور و استان جهت تولیدات دارویی

 

  • فرمولاسیون داروهای گیاهی جهت تولید و مصرف علمی آن با توجه به بستر مناسب فرهنگی جامعه
  • مطالعه فراهم زیستی داروهای ایرانی و خارجی
  • تولید نانو داروهای موثر در درمان سرطان
  • سم شناسی داروهای شیمیایی و گیاهی و مطالعه اثرات آنها برروی انسان و حیوانات آزمایشگاهی