تماس با ما

  • درس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی
  • شماره تماس:٠٨٤٣٢٢٢٣٠٨١
  • Email: bmprc@medilam.ac.ir