درباره مرکز

 

تاریخچه و معرفی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و زیست فناوری دارویی ایلام
 
 
اين مرکزتحقيقاتی در جهت مطالعه، بررسی و توليد داروهای گياهی با بهره گيری از نيروهای متخصص و توانمند و دانش روز در صنعت داروسازی، تأسيس گرديده است. مرکز با همکاری کليه اعضای هيأت علمی فعال در زمينه داروسازی به تحقيق در حوزه کاری خود می­ پردازد. همچنين مرکز با سازمان­ها و مراکز تحقيقاتی ذيربط نيز تماس داشته و از تجربيات آنها استفاده کرده و تبادل اطلاعات انجام می ­دهد. مرکز همواره تلاش دارد که پژوهش­های انجام شده را بدون دوباره کاری و مطابق با برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور همگام سازد.
 
موافقت قطعی
 
مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی در تاریخ 21/02/1399 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده است.
 
 

 
 
موافقت اصولی
 
مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی در تاریخ 26/02/1395 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده است.
 
چشم انداز(Vision):
ما بر آنیم تا با بهره گیری از توان و استعدادهای بالفعل و بالقوه دانشگاه و
بااستفاده از محققین توانمند استان ایلام رهبری تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی
درمنطقه غرب کشور را داشته باشیم.
 
ماموریت و رسالت(Mission) :
رسالت مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و زیست فناوری دارویی ایلام در زمینه های زیر مــــی باشد:
انجام تحقیقات بنیادی جهت تولید علم در زمینه گیاهان دارویی

انجام پژوهش های کاربردی جهت ارتقاء نظام دارویی کشور

تربیت محققین توانمند در زمینه گیاهان دارویی

 ارتباط با صنایع تهیه و توزیع فراورده های گیاهان دارویی جهت برآورده
ساختن نیازهای تحقیقاتی آنها

افزایش بهره مندی از بستر مناسب تنوع پوشش گیاهی کشور و استان
جهت تولیدات دارویی

فرمولاسیون داروهای گیاهی جهت تولید و مصرف علمی آن با توجه به
بستر مناسب فرهنگی جامعه
 
                           
 ارزشها:
 ارزشهای حاکم بر رسالت مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی  ایلام مبتنی بر محورهای زیر است:
اخلاق حرفه ای
اصل مشارکت
مشتری محوری
توسعه پایدار بر پایه دانایی
 
فهرست استراتژیها:
استراتژیهای مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهت نیل به اهداف خود
توجه به کیفیت تحقیقات
جلب مشارکت محققین رشته های مرتبط
ارتباط با صنعت
مشتری محوری
ارتباطات پژوهشی فرامرزی
پایش و نظارت 
 
اهداف کلی :  
 
توسعه مدیریت پژوهشی در زمینه تحقیقات گیاهان دارویی از طریق تعیین اولویت های
تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی
ارتقاء کیفیت پژوهش در زمینه تحقیقات گیاهان دارویی از طریق تعیین معیارهای
کارآیی ( منجر شدن به چاپ مقاله در مجلات داخلی یا خارجی ) و اثر بخشی طرحهای
تحقیقاتی (استفاده از نتایج طرح در صنعت و تولیدداروهای جدید )
ارتقاء کمیت پژوهش در زمینه تحقیقات گیاهان دارویی از طریق تسریع درداوری و
تصویب طرحهای ارائه شده به مرکز
ارتقاء مشارکت برون سازمانی در زمینه تحقیقات گیاهان دارویی از طریق جذب محققین
توانمند به عنوان اعضاء هیات علمی مرکز 
تسهیل دستیابی پژوهشگران به بانکهای اطلاعاتی در زمینه بازیابی اطلاعات مربوط به
گیاهان دارویی از طریق راه انداری سایت اینترنتی مرکز
کسب استقلال مرکز به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مصوب وزارتی و جذب اعتنارات مالی
مستقل