موافقت قطعی مرکز

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی در تاریخ 21/02/1399 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده است.