طرح های پژوهشی

 

فرم های لازم برای ارسال طرح پژوهشی:

 

  • فرم پروپوزال طرح پژوهشی
  • فرم پروپوزال طرح-پایان نامه
  • فرم پيش نويس طرح پژوهشی(ابداع،اختراع واکتشاف)
  • فرم گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده ها ومراکز
  • فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی
  • فرم رضایت نامه والدین/قیم جهت شرکت در طرح تحقیقاتی

 

قابل ذکر است برای ارسال طرح های تحقیقاتی به این مرکز باید از سامانه پژوهشیار استفاده نمایید.