کارگاههای برگزار شده

  • کارگاه پروپوزال نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد
  • کارگاه روش ارسال مقالات علمی برای دانشجویان کارشناسی ارشد
  • کارگاه Real-time PCR و آنالیز داده ای آن
  • کارگاه مقاله نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد