شماره: 35419
1400/06/21
بازدید سردار رحیمی رئیس بسیج علمی کشور از مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی ایلام

جناب آقای دکتر رحیمی رئیس بسیج علمی کشور و هیئت همراه از مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی بازدید نمودند و در جلسه ای که در محل مرکز تحقیقات صورت گرفت در مورد کارهای صورت گرفته در مرکز و فعالیته های پژوهشی در آینده بحث صورت گرفت.

جناب آقای دکتر رحیمی رئیس بسیج علمی کشور و هیئت همراه از مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی بازدید نمودند و در جلسه ای که در محل مرکز تحقیقات صورت گرفت در مورد کارهای صورت گرفته در مرکز و فعالیته های پژوهشی در آینده بحث صورت گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©