شماره: 36178
1400/08/18
افتخارآفرینی اعضای مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در دنیا:

اخیر لیست دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و با همکاری دو موسسه Elsevier و Mendeley در حوزه های مختلفی علمی توسط دانشگاه استنفورد آمریکا اعلام شده است که در بررسی صورت گرفته مربوط به جایگاه علمی برترین دانشمندان دنیا در Scientific Database of  Top-Scientists  آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه همکاران علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام حايز عناوین شایسته ای در دنیا شده اند. براین اساس، آقای دکتر محمد مهدی زنگنه رتبه ۶۹ دنیا در زمینه Inorganic & Nuclear Chemistryو ۱۵۵ دنیا در زمینهMedicine و خانم دکتر اکرم زنگنه رتبه ۱۳۹۰ دنیا در زمینه Inorganic & Nuclear Chemistryو ۱۸۶۹ دنیا در زمینهMedicine کسب نموده اند. مرکز تحقیقاتی زیست فناوری و گیاهان دارویی افتخارات اخیر را به جامعه­ی علمی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایلام و آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه و خانواده این دوعزیز تبریک گفته و آرزوی موفقیت­های روزافزون را برای این دو دانشمند از درگاه خداوند متعال طلب می­کند.

اخیر لیست دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و با همکاری دو موسسه Elsevier و Mendeley در حوزه های مختلفی علمی توسط دانشگاه استنفورد آمریکا اعلام شده است که در بررسی صورت گرفته مربوط به جایگاه علمی برترین دانشمندان دنیا در Scientific Database of  Top-Scientists  آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه همکاران علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام حايز عناوین شایسته ای در دنیا شده اند. براین اساس، آقای دکتر محمد مهدی زنگنه رتبه ۶۹ دنیا در زمینه Inorganic & Nuclear Chemistryو ۱۵۵ دنیا در زمینهMedicine و خانم دکتر اکرم زنگنه رتبه ۱۳۹۰ دنیا در زمینه Inorganic & Nuclear Chemistryو ۱۸۶۹ دنیا در زمینهMedicine کسب نموده اند. مرکز تحقیقاتی زیست فناوری و گیاهان دارویی افتخارات اخیر را به جامعه­ی علمی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایلام و آقای دکتر محمد مهدی زنگنه و خانم دکتر اکرم زنگنه و خانواده این دوعزیز تبریک گفته و آرزوی موفقیت­های روزافزون را برای این دو دانشمند از درگاه خداوند متعال طلب می­کند.

حق انتشار محفوظ است ©