شماره: 37388
1400/11/30
کسب مقام دوم در رتبه¬بندی و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات بیومدیکال در سال ۹۹ توسط مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کسب مقام دوم در رتبه¬بندی و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات بیومدیکال در سال ۹۹ توسط مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایلام با احراز شرایط لازم در بین 37 مرکز تحقیقاتی بیومدیکال در سطح کشور موفق به کسب رتبه دوم در زمینه رتبه بندی و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در سال ۹۹ شد.

مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایلام با احراز شرایط لازم در بین 37 مرکز تحقیقاتی بیومدیکال در سطح کشور موفق به کسب رتبه دوم در زمینه رتبه بندی و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در سال ۹۹ شد.

حق انتشار محفوظ است ©